KEANGGOTAAN

Statistik

Manfaat Anggota

Syarat-syarat

Keanggotaan Terbuka

Bayaran

STATISTIK


MANFAAT ANGGOTA

Pulangan Dividen

‘Dividen’ ertinya bahagian keuntungan Koperasi ini yang dibahagikan dikalangan anggota-anggotanya mengikut kadar modal syer dan modal yuran yang dipegang oleh mereka, sebagaimana yang ditakrifkan menurut seksyen 2 Akta Koperasi  1993.

Kebajikan Am

  • Permohonan wang bantuan pelajaran
  • Permohonan wang bantuan sumbangan keluarga
  • Permohonan bantuan wang kebajikan Bersama
  • Permohonan tuntutan dari skim khairat kematian


SYARAT-SYARAT


KEANGGOTAAN TERBUKA

yang berkhidmat di Negeri Pulau Pinang


BAYARAN